Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní družiny

 Řád školní družiny vydaný ředitelem školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o před - školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné činnosti a také dohledu nad žáky.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 Žák má právo:

 Na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání.

 Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, na dodržování psychohygienických podmínek.

Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.

Na vyjádření vlastního názoru, ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí.

Žák je povinen:

Řádně docházet do družiny a při všech činnostech ve školní družině, při vycházkách, ve školní jídelně, při odchodech na WC vždy respektovat pokyny vychovatelky.

Dodržovat řád školní družiny, dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen.

Plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu s právními předpisy a  řádem školní družiny, neopouštět bez dovolení prostory školní družiny a jejích oddělení, nepřítomnost ve školní družině doložit žádostí o uvolnění a předat ho vychovatelce osobně nebo prostřednictvím třídní učitelky, respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat, či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů, nenosit do družiny předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost jiných osob.

Hlásit úraz nebo vznik škody bez zbytečného odkladu.

Nenosit do školní družiny cennosti, vyšší obnos peněz, škola neručí za jejich případnou ztrátu.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

Řádně vyplnit přihlášku do školní družiny, doložit nepřítomnost žáka žádostí o uvolnění, informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka.

Zákonný zástupce je zodpovědný za to, že posílá do kolektivu zdravotně způsobilého žáka - žák nemá vši , nedobírá antibiotika atd. V opačném případě může dojít k vyloučení z kolektivu na dobu nezbytně nutnou.

Oznamovat odchody žáků na kroužky.

Uhradit platbu za školní družinu a odevzdat na požádání vychovatelce doklad o zaplacení.

Respektovat ustanovení školního řádu družiny a pokyny vychovatelek.

 

Informace pro zákonné zástupce:

  1. Žáci vstupují do školy samostatně, bez doprovodu
  2. Zákonný zástupce (nebo osoba pověřená) nevstupuje do budovy školy bez souhlasu zaměstnance školy
  3. Zákonní zástupci žáků (resp. jimi pověřené osoby) čekají na své děti před budovou školy
  4. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv do budovy školy
  5. Zákonný zástupce nebo jím osoba pověřená při přivádění dětí do školy bude sledovat, zda s dítětem nevešla do budovy zároveň cizí osoba. V případě že ano, bude neprodleně kontaktovat jakéhokoliv zaměstnance školy.
  6. Při odchodu dítěte z budovy školy je třeba zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu a zda jsou dveře správně uzavřené

Na doporučení České školní inspekce doplňujeme:

  1. Účastníkům školní družiny je zakázáno do školní družiny vnášet a ve školní družině užívat návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (např. nikotinové sáčky).
  2. Osoba pověřená vyzvednutím dítěte a zákonný zástupce souhlasí s tím, že škola je prostřednictvím svých pedagogických pracovníků oprávněna provádět kontrolu totožnosti vyzvedávající osoby. Pokud tato osoba odmítne poskytnout součinnost potřebnou k provedení kontroly její totožnosti, nebude dítě této osobě vydáno.
  3. V případě, že je touto osobou osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že tato osoba může dítě vyzvedávat na základě její rozumové a volní vyspělosti.

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM

Přihlašování a odhlašování

Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec  vedoucí  vychovatelka, která zajištuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Školní družina je poskytována v souladu se zákonem za úplatu, jejíž  výše je stanovena pro každý školní rok rozhodnutím ředitele školy.

Úhrada je možná složenkou nebo bezhotovostní platbou, probíhá v červnu na 1. pol. dalšího školního roku a v lednu na 2. pololetí.

Žáci předloží vychovatelce potvrzení o platbě, v případě, že nebude nalezeno provedení platby na účtu školy. 

Zákonní zástupci žáka přihlášeného do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce, kterou odevzdají dle pokynů vychovatelky.

Předem známou nepřítomnost žáka v družině  zákonný zástupce oznámí vychovatelce.

Do družiny mohou být přihlášeni žáci 1. - 3. třídy 

Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd.

Odhlášení žáka je možné během celého školního roku.

Pokud žák ani jeden den v měsíci školní družinu nenavštíví, poplatek za tento měsíc bude vrácen zákonnému zástupci na základě písemné žádosti.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné přihlášky, zaplacení poplatku za ŠD v určeném termínu a splnění kritérií pro přijetí. Možnosti přijetí do ŠD jsou omezeny stanovenou kapacitou (120) a nejvyšším počtem dětí v oddělení školní družiny (30).

Na docházku do družiny není právní nárok, žák není automaticky přijat po odevzdání přihlášky do ŠD.

 

Organizace činnosti

Provozní doba školní družiny je od 7.00

do 7.45 a od 11.40 do 17 hod. Aby nebyly narušovány činnosti oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: po obědě vyzvedávání do 13. 30 hod popř. 14.00 (dle vyučování) a potom až od 15.00 do 17 hod. Rodiče se řídí při vyzvedávání rozpisem zvonění, který je umístěn ve skleněné vývěsce. Při náhlých změnách jsou informace umístěny v blízkosti vchodových dveří a zvonků. 

Při nevyzvednutí žáka do konce stanovené provozní doby ŠD, vychovatelka nejdříve informuje telefonicky zákonného zástupce žáka nebo kontaktní osobu uvedenou v zápisním lístku, pokud je tento postup bezvýsledný, sdělí situaci řediteli školy, eventuálně bude informovat příslušné orgány. Při opakování pozdních odchodů bude kontaktován pracovník  orgánu péče o dítě.

Každý pozdní odchod je zapsán do ŽK a pohlíží se na něj jako na porušení řádu ŠD.

Oddělení se naplňují do počtu 25 max. 30 žáků.

Činnost probíhá v učebnách školní družiny, tělocvičně, na hřišti, v parku a v okolí školy.

Do družiny přicházejí žáci po skončení vyučování.

Rozsah denního provozu stanovuje ředitel školy, rozvrh činností vedoucí vychovatelka.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožnuje žákům přípravu na vyučování.

V době řádných prázdnin školního roku není zajištován provoz družiny.

Při vyzvedávání z družiny, rodič zazvoní na správný zvonek, uvede celé jméno dítěte a vyčká příchodu dítěte před školou. V případě nutnosti rodič nahlásí do školního telefonu, že vstupuje do školy a uvede důvod. Vstup bez ohlášení není rodičům povolen ani v průběhu ranní družiny a půleného vyučování.

Žák, který odchází sám ze školní družiny nepravidelně, odevzdá vyplněný propouštěcí lístek z družiny. Prosím použijte Vzorový propouštěcí lístek z družiny - samostatný nepravidelný odchod. viz Dokumenty ke stažení. Lístek bez data a podpisu zákonného zástupce je neplatný.

Při pravidelných samostatných odchodech použijte lístek na Samostatné pravidelné odchody. viz Dokumenty ke stažení ( např. každé pondělí dítě odchází v 15 hod.,  do tabulky napíšu:     pondělí           15hod.) Lístek bez data a podpisu je neplatný. Správně vyplněný lístek je platný až do odvolání.
 
Vyzvedávat dítě ze školní družiny může pouze osoba, která je uvedená buď na přihlášce do školní družiny nebo v notýsku školní družiny.

Do družiny mohou být v nutném případě dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, nesmí být překročen nejvýše přípustný počet žáků na oddělení.

Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání.

Na pitný režim dohlíží vychovatelka, děti si nosí z domova šťávu.

Na hodnocení  chování  žáka v družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení.

Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny a činnost školní družiny, může být  rozhodnutím ředitele školy vyloučen.

Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka  ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým  významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Opatření musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.

V případě nevhodného chování zákonného zástupce k vychovatelce, vychovatelka provede zápis do třídní knihy  a oznámí událost vedení školy.

Nevhodné chování žáka nebo zákonného zástupce může být důvodem pro vyloučení žáka ze školní družiny

Před odchodem za ŠD uvedou žáci třídu do pořádku, vše uloží na určené místo, žáci šetří hry a hračky, svévolně je nepoškozují, při úmyslném poškození bude na zákonných  zástupcích požadována oprava, případně zakoupení nové hračky nebo hry.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

Odhlašování obědů si zákonní zástupci zajití samostatně.

Pitný režim je zajištěn ve spolupráci s rodiči.

Žáci si nosí z domova svačinu.

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení  BOZP jako ve školním řádu.

Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí vychovatelka upozorní na případná nebezpečí.

Žák je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc, u vážného poranění pak lékařské ošetření, oznámí úraz zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní  záznam o úrazu.

Při odchodu na toaletu, při přechodu z třídy do třídy družiny a při samostatném odchodu z družiny do jídelny (z jídelny do družiny) není nad žáky vykonáván pedagogický dozor. Žák se musí chovat tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní. 

Nad žákem, který odchází domů ze ŠD není vykonáván (cestou z učebny k šatnám ani v šatně) pedagogický dozor, žák se musí chovat tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní. To platí i při příchodu žáka do ranní družiny.

Vychovatelky přihlížejí k fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházejí vzniku rizikového chování, poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Žáci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, el. zařízením, otvírat okna a svévolně opouštět prostory určené k činnostem.

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZE STRANY ŽÁKŮ

Žáci při úmyslném poškození školního majetku uhradí vzniklou škodu.

 

DOKUMENTACE

Přihláška do družiny

Třídní kniha

Družinový notýsek

Školní vzdělávací program

Měsíční plány

Řád ŠD

Vzorové propouštěcí lístky

 

-        Martina Zdychová  ved. vychovatelka         Jiří Schwarz ředitel školy

j